vand

TEMA: Fraugdebækken

Historie

Landskabet omkring Fraugde Bæk er dannet for ca. 23.000 til 15.000 år siden i slutningen af den sidste istid, også kaldet Weichsel-istiden. Her gled der først en stor gletsjer ned over det meste af Danmark fra nordøst. Da den smeltede, blev der i en periode efterladt en stor is-kappe som dødis over det indre af Fyn. Under isens fortsatte afsmeltning eroderede smeltevandet smeltevandsdale under isen, og de store mængder af ler, sand, grus og sten, som isen havde bragt med sig, blev frigjort, først under isen som bakker eller som langstrakte højderygge kaldet åse. Senere under isens fortsatte afsmeltning blev jordmaterialerne afsat som aflejringer i bunden af vandløbsdalene. Smeltevandet og senere den nedbørsbetingede afstrømning har efterfølgende ved erosion formet eller skabt de dale og slugter, hvor flere af nutidens vandløb forløber. Gamle tegninger fra 1884, viser voldgravsanlægget omkring Fraugdegård, som det kendes i dag. Der ses også en grøft langs sydsiden af den nuværende bebyggelse i Fraugde, som tyder på, at Fraugde Bæk helt eller delvist har løbet der. Den inddigede vandløbsstrækning langs Fraugdevej frem til Fraugdegård er ikke vist, men kan være overset på grund af sin beskedne størrelse.

 

 

I det oprindelige forløb igennem dalsænkningen langs Fraugdes sydlige bygrænse er der i dag haver og boldbaner samt krydsende spildevandsledninger og vandforsyningsledninger. En omlægning af Fraugde Bæk igennem dette område er tidligere blevet anset for at være en kompliceret løsning. COWI kom ved deres undersøgelse i 2008 frem til, at det er teknisk muligt at omlægge Fraugde Bæk til et forløb igennem dalsænkningen syd om Fraugde By. Med denne løsning vil forløbet fra ca. 20 meter nedstrøms rørbroen under Fraugdevej og frem til kommunevandløbet Afløb fra Thorup blive reduceret til en vejgrøft. Denne vejgrøft og Afløbet fra Thorup vil sammen skulle bidrage til at opretholde vandstanden i voldgraven. Efterfølgende har firmaet Orbicon målt vandføringer i vandløbene og har herved bestemt median minimum vandføringen, som er den vandføring, der i gennemsnit underskrides hvert andet år. COWI har på denne baggrund i et notat af 22. marts 2010 til Odense Kommune opstillet en vandbalance for voldgraven ved Fraugdegård og vurderet, at vandføringen i Afløb fra Thorup i en situation med en median minimum afstrømning er tilstrækkelig til at opretholde vandstanden i Fraugdegårds Voldgrave. Ejeren af Fraugdegård har dog i forbindelse med nærværende projekt betinget sig, at der fortsat skal sikres mulighed for at tilføre en del af vandføringen fra Fraugde Bæk og til sikring af vandstanden i voldgravsanlægget omkring den historiske hovedbygning fra 1588 i alle situationer.

fraugdebaekjpg