vand

Sidste Nyt

22 februar 2023

Sløjfning af boring

Som følge af at vandværket ikke indvinder vand fra egen boringer, har vi valgt at sløjfe den en af boringerne. Hermed har vi på nuværende tidspunkt en boring tilbage. Denne boring fungere som overvågnings boring, med mulighed for at overgå til indvindingsboring.

Det er boring nummer 4 – længst væk fra vandværket der sløjfes

Boring nummer 3 – tættes på vandværket, bibeholdes

Arbejdet udføres ultimo februar 2023

 

8.oktober 2021

Fund af pesticidrester i drikkevandet

På grund af gentagne fund af pesticidrester i drikkevandet, er vandværket pr. 7. oktober begyndt at importere vand fra Vandcenter Syd´s ledningsnet.
Det er en marginal overskridelse af grænseværdien for stoffet Desphenyl-Cloridazon som har gjort dette nødvendigt.

 

5. marts 2020

Pesticid-rester i drikkevandet

Vandværket arbejder stadig målrettet på at holde pesticid-rester i drikkevandet på et absolut minimum. Rambøll bistår i øjeblikket vandværket med undersøgelser der skal påvise nye steder hvor vi kan hente rent vand. Det er vigtigt at understrege at vores drikkevand ikke er sundhedsskadeligt (i forhold til embedslægens krav).

 

1. dec. 2018

Fraugde - Over Holluf Vandværk har foreløbigt lukket én boring som følge af stoffet DPC

De øvrige to boringer har rigeligt med vand – men indholdet af DPC er i den høje ende.
Vandværket foretager i øjeblikket vandanalyser på kendte og ukendte vandboringer i området for at finde en ny kildeplads med rent vand..
Et nyt og ukendt stof (registreret i drikkevand) er dukket op i vandboringer på Sjælland og mindst to steder på Fyn.
Det drejer sig om stoffet Dimethylsulfamid (DMS).
Stoffet er hidtil ikke set i dansk drikkevand og er ikke det samme som stoffet desphenyl-chloridazon, der sidste år forårsagde lukninger af flere fynske værker..

 

12-10-2017

Vi har nu fået svar på de nye vandprøver

Resultaterne kan ses under menupunktet: Seneste vandprøve

Vi har ændret vores indvindingsstrategi i forsøg på at få værdierne under grænseværdien og afventer igen ny prøve

 

18. sept. 2017
Der er udtaget vandprøver på alle vandværkets boringer

I forbindelse med fund af nedbrydningsproduktet, desphenyl-chloridazon, har vandværket i løbet af uge 37 fået udtaget prøver fra alle værkets tre boringer.
Prøverne er udtaget af flere analysefirmaer, så vi er sikre på at de resultater vi nu modtager, giver os det sande billede af forureningens omfang.

Nu er det bare at vente på resultaterne...

 

6. sept. 2017

Forekomst af nedbrydningsprodukt efter pesticid

Desphenyl-chloridazon målt over grænseværdien i drikkevand

I forbindelse med fund af nedbrydningsproduktet, desphenyl-chloridazon, målt over grænseværdien på vores vandværk kan følgende oplyses.

Vandet kan drikkes

Det vigtigt at understrege, at vandet i hanerne kan drikkes som normalt.

Myndighederne ikke har vurderet, at der er sundhedsfare ved stoffet, før vi kommer op i langt højere koncentrationer, end dem der er målt.

Når man vurderer den sundhedsmæssige effekt af et stof, taler man om det accepterede daglige indhold (ADI) – som er et tal for, hvor meget man maksimalt må indtage af et givent stof per dag, før det er sundhedsskadeligt. Ifølge Miljøministeriet er ADI for indholdet af stoffet desphenyl-chloridazon i drikkevand 240 mikrogram/l, hvis man drikker 2 liter vand om dagen.

Vores fund ligger på 0,13 mikrogram/l – altså langt under 240 mikrogram/l.

Når vi reagerer på fundet, er det fordi, det ligger over den tilladte grænseværdi for drikkevand, som er 0,1 mikrogram/l (svarende til 1 g per 10 millioner liter vand.)

Vandværker i Danmark tester løbende vandkvaliteten, men desphenyl-chloridazon har ikke været en del af den overvågningspakke, vi tester for.

Odense Kommune har foranlediget at prøver blev udtaget fra alle vandværker i Odense.

Vores prøve blev udtaget den 28. august 2017 og vi fik resultatet den 5. september.

Vi kan ikke sige noget om, hvor længe forureningen har stået på – og dermed, hvor længe, kunderne har drukket vand med pesticid over grænseværdien.

Det stof, vi har fundet, er et nedbrydningsprodukt af ukrudtsmidlet chloridazon. Chloridazon omdanner sig altså til andre stoffer – i dette tilfælde til desphenyl-chloridazon. Vi har tidligere testet for chloridazon uden at finde det, men det kan skyldes, at stoffet var blevet nedbrudt allerede.

Miljøstyrelsen oplyser, at chloridazon i perioden 1964-1996 er blevet anvendt i Danmark – som et ukrudtsmiddel til roer, rødbeder og løg. Herefter blev det forbudt i Danmark, men er godkendt i de fleste EU-lande.

Det grundvand, vi henter op i dag, er regnvand, der har været 20 til 100 år undervejs, inden det når vores grundvandsmagasiner.

Hvad gør vi nu?

Der vil blive udtaget individuelle prøver fra vore boringer i den nærmeste fremtid for at se om alle boringer er forurenet.

Der arbejdes på at finde en løsning således vandet igen kommer under grænseværdien!!!

Der vil løbende komme nye informationer her på hjemmesiden

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

(Denne tekst er klippet fra Vandcenter Syds hjemmeside og derefter redigeret).