vand

Sidste Nyt

12-10-2017

Vi har nu fået svar på de nye vandprøver

Resultaterne kan ses under menupunktet: Seneste vandprøve

Vi har ændret vores indvindingsstrategi i forsøg på at få værdierne under grænseværdien og afventer igen ny prøve

18. sept. 2017
Der er udtaget vandprøver på alle vandværkets boringer

I forbindelse med fund af nedbrydningsproduktet, desphenyl-chloridazon, har vandværket i løbet af uge 37 fået udtaget prøver fra alle værkets tre boringer.
Prøverne er udtaget af flere analysefirmaer, så vi er sikre på at de resultater vi nu modtager, giver os det sande billede af forureningens omfang.

Nu er det bare at vente på resultaterne...

 

6. sept. 2017

Forekomst af nedbrydningsprodukt efter pesticid

Desphenyl-chloridazon målt over grænseværdien i drikkevand

I forbindelse med fund af nedbrydningsproduktet, desphenyl-chloridazon, målt over grænseværdien på vores vandværk kan følgende oplyses.

Vandet kan drikkes

Det vigtigt at understrege, at vandet i hanerne kan drikkes som normalt.

Myndighederne ikke har vurderet, at der er sundhedsfare ved stoffet, før vi kommer op i langt højere koncentrationer, end dem der er målt.

Når man vurderer den sundhedsmæssige effekt af et stof, taler man om det accepterede daglige indhold (ADI) – som er et tal for, hvor meget man maksimalt må indtage af et givent stof per dag, før det er sundhedsskadeligt. Ifølge Miljøministeriet er ADI for indholdet af stoffet desphenyl-chloridazon i drikkevand 240 mikrogram/l, hvis man drikker 2 liter vand om dagen.

Vores fund ligger på 0,13 mikrogram/l – altså langt under 240 mikrogram/l.

Når vi reagerer på fundet, er det fordi, det ligger over den tilladte grænseværdi for drikkevand, som er 0,1 mikrogram/l (svarende til 1 g per 10 millioner liter vand.)

Vandværker i Danmark tester løbende vandkvaliteten, men desphenyl-chloridazon har ikke været en del af den overvågningspakke, vi tester for.

Odense Kommune har foranlediget at prøver blev udtaget fra alle vandværker i Odense.

Vores prøve blev udtaget den 28. august 2017 og vi fik resultatet den 5. september.

Vi kan ikke sige noget om, hvor længe forureningen har stået på – og dermed, hvor længe, kunderne har drukket vand med pesticid over grænseværdien.

Det stof, vi har fundet, er et nedbrydningsprodukt af ukrudtsmidlet chloridazon. Chloridazon omdanner sig altså til andre stoffer – i dette tilfælde til desphenyl-chloridazon. Vi har tidligere testet for chloridazon uden at finde det, men det kan skyldes, at stoffet var blevet nedbrudt allerede.

Miljøstyrelsen oplyser, at chloridazon i perioden 1964-1996 er blevet anvendt i Danmark – som et ukrudtsmiddel til roer, rødbeder og løg. Herefter blev det forbudt i Danmark, men er godkendt i de fleste EU-lande.

Det grundvand, vi henter op i dag, er regnvand, der har været 20 til 100 år undervejs, inden det når vores grundvandsmagasiner.

Hvad gør vi nu?

Der vil blive udtaget individuelle prøver fra vore boringer i den nærmeste fremtid for at se om alle boringer er forurenet.

Der arbejdes på at finde en løsning således vandet igen kommer under grænseværdien!!!

Der vil løbende komme nye informationer her på hjemmesiden

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

(Denne tekst er klippet fra Vandcenter Syds hjemmeside og derefter redigeret).