vand

Sådan læses resultatet af vandprøven

Vandets udseende og lugt
Drikkevand bør være klar, farveløst, uden bundfald og fri for afvigende lugt. Bakterier, svampe og andre faktorer kan påvirke vandets lugt, smag og udseende.
Svampe i vandet kan bevirke, at det får en muggen lugt og smag. Gulfarvning kan skyldes et højt jernindhold (okker), og gulfarvning kombineret med dårlig smag tyder ofte på et højt indhold af organisk stof og et lavt iltindhold.


Kimtal ved 22° C
Er det udtryk for vandets indhold af bakterier, der kan vokse ved denne temperatur, og som lever af organisk stof. Disse bakterier findes ikke i uberørt grundvand.
En forhøjet værdi af kimtal ved 22°C tyder på, at bakterierne tilføres fra brøndens omgivelser eller formerer sig ved hjælp af vandets næringsindhold. En forhøjet værdi er ofte uden betydning for sundheden.


Kimtal ved 37° C
De bakterier, der kan vokse ved legenstemperaturen, kan også vokse i mennesker og væresygdomsfremkaldende. De bestemmes ligesom Kimtal 22° ved dyrkning i petriskåle, der henstilles ved 37°C i 48 timer. Kvalitetskravene er strengere.


Coliforme bakterier
Coliforme bakterier forekommer ikke i uberørt grundvand, men de lever og formerer sig i overfladevand, i jord og på planter. Coliforme bakterier i brøndvandet tyder derfor på, at f.eks. overfladevand trænger ind gennem utætheder i brøndvæg eller dæksel, og vandet kan derfor være sundhedsfarligt. Men det kan også være uskadeligt. Coliforme bakterier må ikke kunne påvises i drikkevand.


Escherichia coli (E. coli)
E. coli lever normalt i menneskers og varmblodede dyrs tarmkanal. Påvisning af disse bakterier i drikkevandet er ensbetydende med, at kloakvand, ajle eller lignende trænger ind i brønden.
Tilstedeværelsen af E. coli betyder, at der kan være sygdomsfremkaldende bakterier, som f.eks. Salmonella eller Campylobacter i vandet. Det betragtes derfor som sundhedsfarligt og bør ikke drikkes eller anvendes til madlavning uden at være kogt. E. coli må ikke kunne påvises i drikkevand.

Pesticider og deres nedbrydningsprodukter
Et pesticid er betegnelsen for en gift, der er beregnet til at kontrollere for eksempel planter, insekter, svampe, gnavere og andre organismer, der opfattes som skadelige.
På grund af pesticidernes biologiske aktivitet, omtales de som aktivstoffer og udgør derfor også en potentiel sundhedsrisiko for mennesker, idet for eksempel mange pesticider har hormon-lignende aktivitet.
Nedbrydningsprodukter er pesticidrester som har mistet deres aktive indhold men som stadig findes som en ”rest” i jorden.
I Danmark tillader man som udgangspunkt ikke pesticider og deres restprodukter i drikkevandet. Kun minimale mængder på op til 0,1 mikrogram pr. liter drikkevand.